Senior Project Manager - PMO

Login to view salary 658 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

13th month salary & Competitive Bonus & 20 days of annual leave
Financial Support, Health care and Well-being programs for all staff and their family
Extensive training program

Job Description

- Plan and manage for the definition, development and delivery of approved programs/projects, including the establishment of Key Performance Indicators (KPI), in line with the approved business cases;
Lên kế hoạch và quản lý việc định nghĩa, phát triển và chuyển giao những dự án/chương trình đã được duyệt, bao gồm việc thiết lập các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động, bảo đảm tính thống nhất trong những đề án kinh doanh đã được duyệt;
- Develop and actively manage assigned projects/programs aligning with PVA PMO methodology and standards;
Phát triển và chủ động quản lý những dự án tuân thủ theo phương pháp và chuẩn mực quản lý dự án của phòng quản lý dự án của PVA;
- Lead cross functional project teams from both internal and/or external to deliver specified programs/projects effectively;
Dẫn dắt các thành viên dự án đến từ các phòng ban khác nhau từ cả nội bộ và/hoặc từ bên ngoài để hoàn thành các dự án/chương trình một cách hiệu quả;
- Provide input into business case initiatives and ensure that all associated costs, risks and mitigation plans are incorporated and vetted accordingly;
Cung cấp thông tin cho các sáng kiến đề án kinh doanh và giúp bảo đảm các chi phí, rủi ro và kế hoạch giảm nhẹ rủi ro được hợp nhất và hiệu đính tương ứng;
- Integrate activities, through identifying and managing interdependencies, to ensure that projects are well coordinated;
Tích hợp các hoạt động thông qua việc xác định và quản lý sự phụ thuộc lẫn nhau để bảo đảm các dự án được liên kết tốt;
- Identify, manage and control financial and operating risks and issues affecting the managed projects/programs;
Xác định, quản lý và điều khiển những rủi ro và các vấn đề liên quan đến tài chính và vận hành làm ảnh hưởng đến dự án/chương trình đang quản lý;
- Implement project reporting, change and control processes in line with the PVA PMO procedures and standards;
Thực hiện các báo cáo cho dự án, bảo đảm những quy trình về quản lý thay đổi và điều khiển tuân thủ theo quy trình và chuẩn mực quản lý dự án của phòng quản lý dự án của PVA;
- Provide coaching, mentoring and training to help organization pursue Agile organization in project management;
Cung cấp chức năng huấn luyện, cố vấn và đào tạo để giúp tổ chức theo đuổi Agile trong quản lý dự án;
- Manage projects/program that meet consistency, transparency, efficiency and align with strategic KPIs.
Quản lý dự án / chương trình đáp ứng tính nhất quán, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động chiến lược.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Qualifications / Bằng cấp
- A bachelor’s degree or master degree in IT, Project Management or related fields;
Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ về CNTT, Quản lý dự án hoặc các lĩnh vực liên quan
- Project Management Professional Certification is plus;
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về quản lý dự án
- Scrum/any Agile Certifications are plus
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Scrum/ Agile
Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng
- 3-5 years working experience in managing projects/programs that large, complex and cross-functional.
3-5 năm kinh nghiêm trong việc quản lý dự án/ chương trình lớn, phức tạp và liên phòng ban
- Good knowledge and has hand-on experience in project and program management methodology and techniques;
Kiến thức tốt và có kinh nghiệm trong phương pháp và kỹ thuật trong quản lý dự án và chương trình;
- Good understanding of the wider objectives of the program;
Hiểu biết tốt về mục tiêu/tôn chỉ của quản lý chương trình và danh mục;
- Ability to work positively with the wide range of individuals involved in program management;
Có khả năng làm việc với nhóm lớn các cá nhân tham gia vào quản lý chương trình;
- Strong leadership, communication and management skills;
Có kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và quản lý tốt;
- Good knowledge of budgeting and resource allocation procedures;
Kiến thức tốt trong việc tính toán chi phí và quy trình quản lý phân bổ nhân lực
- The ability to find innovative ways to resolve problems; and
Có khả năng sáng tao trong giải quyết vấn đề và
- Good knowledge in financial services in life insurance industry is plus
Có kiến thức tốt trong quản lý dịch vụ tài chính của bảo hiểm nhân thọ là điểm cộng.
Competencies / Năng lực lãnh đạo
- Leadership Capability Model- Intermediate
Khung năng lực lãnh đạo- Trung cấp

Job Locations

2 - 4 Ben Can Giuoc, Dist. 8, HCMC
View full Company Profile

Established in London in 1848, Prudential plc is one of the world’s leading retail financial service groups providing life insurance, financial services and asset management products across the United Kingdom, the United States and Asia for over 165 years. Today, Prudential has over 23 million customers worldwide and £457 billion of funds under management (as at 30 June 2014).

Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.

We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees.

Read full company information
Level 25 - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC
1,000-4,999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam