Software Engineer

Negotiable 76 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Salary increased every year accordingly to Company policy
Additional health insurance for employees &dependents
Company bus

Job Description

I. Key responsibilities/Nhiệm vụ chính
- Develop data supporting tools for departments in the plant.
Xây dựng các phần mềm quản lý cho các bộ phận trong Nhà máy
- Maintain and upgrade data supporting tools as per work requirements.
Duy trì và nâng cấp các phần mềm hiện có theo yêu cầu quản lý công việc và theo nhu cầu của các bộ phận phục vụ công việc
- Fix the problems of the applications at the plant
Xử lý các sự cố liện quan đến các ứng dụng được xây dựng tại Nhà máy
- Define application training plans & conduct application training for users.
- Xác định kế hoạch đào tạo ứng dụng & tiến hành đào tạo ứng dụng cho người dùng.
- Review business processes, identify process issues and recommend solutions to management in order to improve effectiveness and efficiency of the production applications and processes.
- Xem xét các quy trình kinh doanh, xác định các vấn đề về quy trình và đề xuất các giải pháp cho quản lý nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các ứng dụng vào quy trình sản xuất.
- Provides technical leadership, coaching and mentoring to team members as technical expert.
- Huấn luyện và tư vấn cho các thành viên nhóm như là chuyên gia kỹ thuật.
- Meet KPI & perform other related duties as required according to the assignment of General Director.
Đạt chỉ tiêu công việc & thực hiện các công việc liên quan khác khi được giao theo sự phân công của cấp trên.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Major certification/Chuyên môn chính:
Bachelor’s Degree in informative technology, economics, technology
Tốt nghiệp đại học chuyên công nghệ thông tin, kinh tế, kỹ thuật
Related knowledge and certification/Bằng cấp, kiến thức liên quan:
- English/Tiếng Anh:
- Computer/Vi tính:
Knowledge of Microsoft office, Word, Excel, Power point
Hiểu biết về vi tính văn phòng, Work, Excel, Power point
• Hiểu biết về cơ sở dữ liệu (SQL)
• Các ngôn ngữ lập trình: Python, front -end, back -end
a. Working experience/ Kinh nghiệm làm việc
- 2 year minimum practical experience in software programming.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm viết các phần mềm hỗ trợ quản lý công việc.).
b. Skills/ Kỹ năng (specific skills for the position)
- Working management skill: Strong analytical and problem solving skills
Kỹ năng quản lý: Có kỹ năng tốt về phân tích và giải quyết vấn đề.
- Proactive in personal tasks, planning, implementing and follow up till end of the project/ Chủ động thực hiện công việc, lên kế hoạch, triển khai và kiểm soát kết quả
- Ability to multi-task many assignments and adjust priorities as business conditions change/ Có thể thực hiện đồng thời nhiều công việc và điều chỉnh theo các thay đổi
- Good communication skills / Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt
- Be able to document, support and take responsibility/ Ghi nhận, hỗ trợ và biết chịu trách nhiệm

Job Locations

Lots C2-6 & C2-7, Phu Bai Industrial Zone, Phu Bai District, Huong Thuy Town , Thua Thien Hue

Introduction about Company:
Hanes Brands is a socially responsible manufacturer and marketer of leading everyday basic apparel under some of the world's strongest apparel brands in the Americas, Europe and Asia, as well as in Australia and South Africa. Our iconic innerwear and active wear apparel brands include Hanes, Champion, Playtex, Bali, Maiden form, JMS/Just My Size, Wonderbra and Gear for Sports, DIM, Nur Die/Nur Der, Lovable, Abanderado, Shock Absorber, Zorba, Sol y Oro, Rinbros, Track N Field and Ritmo.

Based in Winston-Salem, N.C., Hanes is a member of the S&P 500 and is ranked No. 444 on the Fortune 500 list. The company has approximately 70,000 employees in more than 43 countries.

Hanesbrands Vietnam Hue, is the big manufacturing facility of Hanesbrands Corporate, located in Phubai - Thua Thien Hue province. We produce more than 90% of Men’s Underwear products of Hanesbrands and T-shirts for Asia markets. Currently our Company is the biggest company in Hue, with more than 6,400 (six thousand four hundred) employees and have 2 sewing plants and 1 cutting plant. We aims to be the leading plant in operational excellence with the lowest cost in Hanes’ global supply chain.

Working at Hanes, you will have chance to bring in new ideas, passion and dedication. And most important, you can design, rearrange your work in the way you expect to drive the performance, improvements. Here we value the teamwork, commitment, continuous improvement and respect every individual.

To know more about Hanesbrands, please visit us at : https://www.hanes.com/corporate
And please visit Hanesbrands Vietnam Hue at our Fan page: Hanesbrands Vietnam Hue Careers

Read full company information
Lots C2-6 & C2-7, Phu Bai Industrial Zone, Phu Bai District, Huong Thuy Town , Thua Thien Hue Province
HR Department
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận