Technical Sales - Microscope Urgent job

Technical Sales - MicroscopeUrgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 306 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary 16 -18 million VND
Professional and active working environment
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws

Mô Tả Công Việc

Demonstration of our products at customer sites, in-house sample testing, preparation of necessary documents from quotation to sales, technical advice after sales, product packing and shipping work, and other technical advisor positions as necessary Business, translation from Japanese or English to Vietnamese

At the beginning, you will learn the flow of work and product knowledge through in-house training. It doesn't matter if you have no experience in the industry, but we are looking for people who have experience in B2B sales and can be immediately effective.

We are looking for people who have a strong desire to earn incentives in sales.

People with marketing experience are welcome! ! ! !

・Planning/advertising sales using in-house products (Google AdWords, etc.)
・Proposal of marketing plan using SNS (Facebook, YouTube, Tik Tok, Instagram, etc.)
・Formulation of policies and roadmaps for in-house advertising products/implementation of sales promotion PR (implementation of webinar, etc.)
・Advertising product planning and improvement proposals based on analysis/research
・Planning/creation of sales promotion tools
・Sales campaign planning/creation of materials
・Post-operation reviews and consulting services

---

Trình diễn sản phẩm của chúng tôi tại các trang web của khách hàng, kiểm tra mẫu nội bộ, chuẩn bị các tài liệu cần thiết từ báo giá đến bán hàng, tư vấn kỹ thuật sau bán hàng, đóng gói sản phẩm và công việc vận chuyển, và các vị trí cố vấn kỹ thuật khác khi cần thiết Kinh doanh, dịch từ tiếng Nhật hoặc tiếng Anh sang tiếng Việt

Khi bắt đầu, bạn sẽ học được luồng công việc và kiến thức sản phẩm thông qua đào tạo nội bộ. Không thành vấn đề nếu bạn không có kinh nghiệm trong ngành, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm những người có kinh nghiệm bán hàng B2B và có thể hiệu quả ngay lập tức.

Những người có kinh nghiệm marketing đều được chào đón! ! !

・Lập kế hoạch/quảng cáo bán hàng bằng các sản phẩm nội bộ (Google AdWords, v.v.)
・Đề xuất kế hoạch tiếp thị sử dụng SNS (Facebook, YouTube, Tik Tok, Instagram, v.v.)
・Xây dựng chính sách và lộ trình cho các sản phẩm quảng cáo nội bộ / thực hiện PR xúc tiến bán hàng (thực hiện hội thảo trên web, v.v.)
・Đề xuất lập kế hoạch và cải tiến sản phẩm quảng cáo dựa trên phân tích/nghiên cứu
・Lập kế hoạch/tạo ra các công cụ xúc tiến bán hàng
・ Lập kế hoạch chiến dịch bán hàng / tạo vật liệu
・Đánh giá sau vận hành và dịch vụ tư vấn
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Salary 16 -18 million VND
• Monthly Incentive (0.4% of earned profit for the month)
• Annual incentive paid in July every year 3 months' salary *Paid to those who have achieved the minimum number of earnings
• Tet bonus 1 month (monthly discount for the first year)
• no overtime pays
• Month of salary increase is July *Depending on company performance or individual ability
• Ages: 25 to 35 years old
• Either English or Japanese required
• Those who have B2B sales experience
• Saturdays and Sundays off *Saturdays and Sundays may be required during the exhibition period (about 1-2 times a year)
• Basic working hours 8:00 – 18:00

Palm Garden Palm Villa 2-21, Viet Hung Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City.

---

• Lương 16 -18 triệu đồng
• Ưu đãi hàng tháng (0.4% lợi nhuận kiếm được trong tháng)
• Ưu đãi hàng năm được trả vào tháng 3 hàng năm, 3 tháng lương Trả cho những người đã đạt được số lượng thu nhập tối thiểu
• Thưởng Tết 1 tháng
• Không trả tiền làm thêm giờ
• Tháng tăng lương là tháng Bảy * Tùy thuộc vào hiệu suất của công ty hoặc khả năng cá nhân
• Độ tuổi: 25 đến 35 tuổi
• Yêu cầu tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
• Những người có kinh nghiệm bán hàng B2B
• Thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ
• Giờ làm việc cơ bản 8:00 – 18:00

Biệt thự Palm Garden Palm 2-21, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam

Shodensha Vietnam Co., Ltd. operates with the motto of giving customers peace of mind when using Japanese brand optical microscope products with high quality and reasonable prices.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Biệt thự Palm Garden Palm 2-21, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
25-99 nhân viên
HR dept
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)