Transition Services Agreement Manager / Giám Đốc Hỗ Trợ Dự Án Chuyển Nhượng

Transition Services Agreement Manager / Giám Đốc Hỗ Trợ Dự Án Chuyển Nhượng

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 441 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Fixed 13th salary
Healthcare Insurance
Performance Bonuses

Mô Tả Công Việc

General Summary

Working with GCB - Divestment Transition Group, the Transition Services Agreement (TSA) Manager will effectively drive successful completion of TSA activities throughout the full transaction timeline. This is a senior vice president/director role and the successful candidate will serve as a partner to all stakeholders and form connections across Citi, facilitating cooperation and bringing people together across multiple external and internal entities, to ensure that the best interests of Citi are represented in the transaction structure.

The TSA Manager will be the first point of contact for the Buyer throughout the TSA period. He / She will be the Buyer Interface for any issues / incidents that occur during the TSA, participate in and lead relevant governance committees to ensure appropriate governance, manage any variations and disputes to the TSA, manage third party vendors, coordinate billing for the services provided, manage entitlements and accesses, and partner closely with the Operations & Technology Head to deliver the activities across the TSA period.

The successful candidate will:

• Oversee the administration of the activity to fulfill the TSA services
• Point of contact between the parties in relation to issues arising out of the performance of TSA services
• Be the people leader of TSA Administration functions
• Production of monthly TSA service reports and participate in governance committees
• Have excellent communications in order to negotiate internally, and with the Buyer often at a senior level
• Manage and maintain strong records and governance

Job Responsibilities

• Responsible for the administration of TSA activities to fulfill the obligations agreed under the TSA
• Partners with senior stakeholders and organizations / functions to support divestiture activities
• Maintains the point of contact and interfaces with the Buyer to address any escalations / issues arising out of the performance of TSA services
• Consolidate and present monthly TSA Service reports and highlight any risks and issues that have been identified by the Buyer and / or Third Parties to all stakeholders
• Provide key guidance on vendor management, third-party relationship management and ensuring effective risk management practices are in place for third-party relationships
• Understands the P2P process, GOC’s, Purchase Orders, GL’s, under the TSA and provides support to the regional FRSS Group and Global TSA Billing team for Invoicing and Billing processes, including passthrough invoices
• Manages the resolution of any Billing and Invoicing disputes, and any variation or changes required in the TSA through active communication with the Buyer and related stakeholders
• Provide governance and coordination across all workstreams to ensure that business migration tasks are executed, and critical milestones are met according to the project plans
• Manages the entitlements query log and accountable for resolution, closure of all Buyer’s entitlement queries and escalations
• Owns the Buyer and Third-Party supplier Gold Copy Entitlement lists and coordinates with the regional entitlements lead to obtain approval for any additional inclusions

Qualifications:

1. Functional Knowledge
A. Education Level: Bachelor's/University Degree in Business Management. Master’s degree preferred.
B. Experience
• 10+ years of relevant experience in a related role
• 3+ years of experience in successfully managing complex divestiture projects in global organizations
• Excellent communication skills, both oral and written, with the ability to articulate complex and sensitive issues to management. Fluent English. Local language requirements as applicable.
• Experience and ease in interfacing with Senior Management
• Individual should be analytical, flexible, team-oriented, have good interpersonal, communication and follow-up skills with strong attention to detail and ability to multi-task
• Ability to travel internationally as required
• Ability to operate in a multi-national environment with different time zones, languages, and cultures
• Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint)
• Experience in managing TSA a plus
• Third Party Management knowledge a plus

2. Business Expertise: Demonstrate high-level understanding of constituent units under Consumer Banking Business e.g. understanding of credit loans, deposits (CASA), credit cards, secured/unsecured lending
3. Leadership: Management responsibility for multiple teams
4. Problem solving: Analytical thought needed to resolve issues in a variety of complex situations
5. Area of impact: Impact on multiple units/departments
6. Interpersonal skill: Developed communication and diplomacy skills to persuade and influence

JOB DESCRIPTION IN VIETNAMESE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC BẰNG TIẾNG VIỆT

Thông tin chung

Phối hợp với khối Ngân hàng Cá nhân - Nhóm Hỗ trợ Chuyển đổi, Giám đốc Hỗ trợ Dự án Chuyển nhượng (TSA) sẽ thúc đẩy việc hoàn thành các hoạt động chuyển nhượng một cách có hiệu quả và thành công trong toàn bộ quá trình chuyển nhượng. Đây là vị trí Giám đốc và ứng viên được lựa chọn sẽ đóng vai trò là đối tác của tất cả các bên liên quan và thiết lập các kết nối trên toàn Citi, tạo điều kiện hợp tác và gắn kết mọi người từ các tổ chức bên ngoài và nội bộ lại với nhau, để đảm bảo rằng những lợi ích tốt nhất của Citi được cân nhắc trong quá trình chuyển nhượng.

Giám đốc Hỗ trợ Dự án Chuyển nhượng sẽ là đầu mối liên hệ đầu tiên của Bên Mua trong suốt thời gian chuyển nhượng. Vị trí này sẽ là Người đại diện cho Bên Mua đối với bất kỳ vấn đề/sự cố nào xảy ra trong quá trình chuyển nhượng, tham gia và lãnh đạo các ủy ban quản trị có liên quan để đảm bảo quản trị phù hợp, quản lý mọi sự cố và tranh chấp đối với quá trình chuyển nhượng, quản lý các nhà cung cấp là bên thứ ba, điều phối việc thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp, quản lý các quyền và quyền truy cập hệ thống, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Giám đốc khối Nghiệp vụ & Công nghệ để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong suốt giai đoạn chuyển nhượng.

Ứng viên được lựa chọn sẽ:

• Giám sát việc quản lý hoạt động để đáp ứng các hạng mục chuyển nhượng
• Là đầu mối liên hệ giữa các bên liên quan đến các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động chuyển nhượng
• Là người dẫn dắt lãnh đạo các chức năng quản trị chuyển nhượng
• Lập các báo cáo hàng tháng về quá trình chuyển nhượng và tham gia vào các ủy ban quản trị
• Có khả năng giao tiếp tốt để đàm phán nội bộ và với Bên Mua ở cấp bậc cấp cao
• Quản lý và duy trì hồ sơ và quản trị một cách chặt chẽ

Trách nhiệm công việc

• Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động chuyển nhượng để thực hiện các nghĩa vụ đã được thỏa thuận theo hợp đồng chuyển nhượng
• Hợp tác với các bên liên quan cấp cao và các tổ chức / bộ phận chức năng để hỗ trợ các hoạt động chuyển nhượng
• Duy trì là đầu mối liên hệ và giao tiếp với Bên Mua để giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ việc thực hiện các hạng mục chuyển nhượng
• Hợp nhất và trình bày các báo cáo về hoạt động chuyển nhượng hàng tháng và nêu rõ mọi rủi ro và các vấn đề đã được Bên Mua và/hoặc bên thứ ba xác định cho tất cả các bên liên quan
• Cung cấp hướng dẫn chính về quản lý nhà cung cấp, quản lý mối quan hệ với bên thứ ba và đảm bảo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả cho các mối quan hệ với bên thứ ba
• Hiểu về quy trình hoạt động của các hệ thống nội bộ như hệ thống thanh toán (P2P), Quản lý Chi phí (GOC), Đơn đặt hàng (PO), Sổ cái Kế toán (GL), theo quy trình chuyển nhượng và cung cấp hỗ trợ cho Nhóm Dịch vụ Chia sẻ Tài chính và Rủi ro (FRSS) của khu vực và nhóm Thanh toán các Hoạt động Chuyển nhượng toàn cầu cho các quy trình Lập hóa đơn và Thanh toán, bao gồm cả hóa đơn đã được thông qua
• Quản lý việc giải quyết mọi tranh chấp về lập hóa đơn cũng như mọi sự điều chỉnh hoặc thay đổi cần thiết trong quy trình chuyển nhượng thông qua việc tích cực trao đổi với Bên Mua và các bên liên quan
• Quản trị và điều phối tất cả các đội nhóm được phân công theo luồng công việc để đảm bảo rằng các nhiệm vụ sát nhập được thực hiện và các mốc quan trọng được đáp ứng theo kế hoạch của dự án
• Quản lý lịch sử truy cập hệ thống và chịu trách nhiệm giải quyết, hoàn tất các câu hỏi và báo cáo vượt cấp về truy cập hệ thống của Bên Mua
• Chịu trách nhiệm với danh sách truy cập bản lưu trữ gốc (Gold Copy) của Bên Mua và nhà Cung cấp Bên thứ ba, đồng thời phối hợp với người quản lý về truy cập hệ thống ở cấp khu vực để có được sự chấp thuận cho bất kỳ việc bổ sung nào
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức chuyên ngành

A. Trình độ học vấn: Có bằng đại học về Quản trị kinh doanh. Bằng Thạc sỹ được ưu tiên.

B. Kinh nghiệm
• Hơn 10 năm kinh nghiệm liên quan
• Hơn 3 năm kinh nghiệm quản lý thành công các dự án chuyển nhượng phức tạp tại các tổ chức toàn cầu
• Kỹ năng giao tiếp tốt, cả nói và viết, với khả năng diễn đạt rõ ràng các vấn đề phức tạp và nhạy cảm với ban lãnh đạo. Thông thạo tiếng Anh. Yêu cầu về ngôn ngữ địa phương nếu có.
• Có kinh nghiệm giao tiếp với lãnh đạo cấp cao
• Có khả năng phân tích, linh hoạt, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, và có kỹ năng theo dõi và chú ý đến chi tiết và khả năng đảm nhận nhiều công việc khác nhau
• Có khả năng đi công tác nước ngoài theo yêu cầu công việc
• Có khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia với múi giờ, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau
• Thành thạo sử dụng bộ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Có kinh nghiệm quản lý dự án chuyển nhượng là một lợi thế
• Có kiến thức quản lý bên thứ ba là một lợi thế

2. Chuyên môn công việc: Thể hiện kiến thức ở cấp độ cao về các hoạt động trong khối ngân hàng cá nhân, ví dụ hiểu về khoản vay tín dụng, tiền gửi (CASA), thẻ tín dụng, cho vay có tài sản thế chấp/không có tài sản thế chấp

3. Kỹ năng lãnh đạo: Chịu trách nhiệm quản lý nhiều đội nhóm khác nhau
4. Kỹ năng giải quyết vấn đề: Có tư duy phân tích cần thiết để xử lý các vấn đề phát sinh trong các tình huống phức tạp đa dạng
5. Phạm vi ảnh hưởng: Làm việc với các phòng ban khác nhau
6. Kỹ năng giao tiếp: Phát triển kỹ năng giao tiếp và ngoại giao để thuyết phục và tạo ảnh hưởng

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Citi set its first footprint into Vietnam before 1975, and then started up a representative office in Hanoi in 1993. A year later, Citi became the first U.S financial institution licensed for branch opening and full branch establishment in Hanoi. In 1998, Citi opened the second branch in Ho Chi Minh City.

Currently, the bank offers a wide array of banking and financial services including corporate and investment banking, treasury and trade solution services, commercial banking, consumer banking, securities and transaction services. Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a family of more than 200,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)