Trưởng Phòng Kỹ Thuật Điện (Section Head Industrial Electrical Engineer)

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Điện (Section Head Industrial Electrical Engineer)

Địa Điểm Làm Việc: Tây Ninh | Hồ Chí Minh
Thương lượng 1516 lượt xem - Hết hạn trong 21 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary
Annual leave, Insurance and Policy following Labor Law
Insurance 24/14

Mô Tả Công Việc

Trách nhiệm chính:
Key Responsibility:
- Kiến thức về hệ thống PLC: Thể hiện trình độ thông thạo về hệ thống PLC và các ứng dụng của hệ thống trong môi trường công nghiệp.
PLC System Knowledge: Demonstrate proficiency in PLC systems and their applications in industrial settings.
- Giám sát nhóm: Quản lý và lãnh đạo cả nhóm kỹ thuật điện và cơ khí, đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và hiệu suất tối ưu.
Team Oversight: Manage and lead both electrical and mechanical engineering teams, ensuring effective collaboration and optimal performance.
- Phát triển chiến lược: Phát triển và thực hiện các chiến lược kỹ thuật cơ và điện toàn diện để nâng cao hiệu quả và năng suất tổng thể.
Strategy Development: Develop and implement comprehensive electrical and mechanical engineering strategies to enhance overall efficiency and productivity.
- Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra kỹ thuật điện và cơ khí kỹ lưỡng để xác định các khu vực cần cải tiến, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và tối ưu hóa các quy trình.
Audits: Conduct thorough electrical and mechanical engineering audits to identify areas for improvement, ensure compliance with standards, and optimize processes.
- Đại diện: Đóng vai trò là đại diện của công ty trong các tương tác với khách hàng và nhà cung cấp, duy trì các mối quan hệ chuyên nghiệp bền chặt.
Representation: Act as a representative of the company in interactions with clients and suppliers, maintaining strong professional relationships.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu chung:
Qualifications:
- Trình độ học vấn: Bằng cử nhân về Kỹ thuật Điện hoặc lĩnh vực liên quan. Có bằng thạc sĩ là một lợi thế.
Educational Background: Bachelor's degree in Electrical Engineering or a related field. Master's degree is a plus.
- Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm về kỹ thuật điện công nghiệp, tập trung vào hệ thống PLC. Rất mong muốn có kinh nghiệm giám sát các nhóm kỹ thuật trước đây.
Experience: Proven experience in industrial electrical engineering, with a focus on PLC systems. Prior experience in overseeing engineering teams is highly desirable.
- Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý mạnh mẽ để lãnh đạo và truyền cảm hứng hiệu quả cho các nhóm kỹ thuật.
Leadership Skills: Strong leadership and managerial skills to effectively lead and inspire engineering teams.
- Tư duy chiến lược: Khả năng phát triển và thực hiện các chiến lược kỹ thuật hiệu quả để đạt được mục tiêu của tổ chức.
Strategic Thinking: Ability to develop and implement effective engineering strategies to achieve organizational goals.
- Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp xuất sắc để đại diện cho công ty một cách chuyên nghiệp và cộng tác với các nhóm nội bộ, khách hàng và nhà cung cấp.
Communication: Excellent communication skills to represent the company professionally and collaborate with internal teams, clients, and suppliers.
- Giải quyết vấn đề: Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp và thực hiện các giải pháp sáng tạo.
Problem-Solving: Strong problem-solving skills to address complex engineering issues and implement innovative solutions.
- Tiếng Anh thành thạo
Godd command of English

Địa Điểm Làm Việc

Tây Ninh, Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company, a joint venture between Thailand and Vietnam incorporated in 1994, is one of the leading manufacturers of high quality tapioca starch and glucose in Vietnam. The company’s factory is located in Tay Ninh City.

www.tntapioca.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tan Binh Ward, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
100-499 nhân viên
HR Department
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp