Tuyển Gấp Kỹ Sư Sửa Chữa/ Depot Engineer

Tuyển Gấp Kỹ Sư Sửa Chữa/ Depot Engineer

Login to view salary 287 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

year end performance bonus
Health insurrance

Job Description

SCOPE OF RESPONSIBILITY /PHẠM VI TRÁCH NHIỆM
• Responsibilities of repairing part with high quality and quantity in time. Report to supervisor about new problem, serial defective, any issues related to depot department./ Chịu trách nhiệm sửa chữa thiết bị đảm bảo chất lượng,số lượng trong thời gian quy định.Báo cáo tới người quản lý về những lỗi mới,kí hiệu thiết bị lỗi,và bất cứ vấn đề liên quan đến bộ phận sửa chữa.
• Responsibilities of R&D activities, write research report, to do on-the-job training for new employee if requested ./ Chịu trách nhiệm những hoạt động nghiên cứu và phát triển,viết báo cáo,thực hiện đào tạo cho nhân viên mới nếu được yêu cầu.
• Responsibilities of reading and understanding all technical document to maintain good knowledge to complete the job / Có trách nhiệm đọc hiểu tài liệu kĩ thuật để nâng cao kĩ năng để hoàn thành công việc.
ESSENTIAL FUNCTIONS (Describe The Essential Job Responsibilities, Be Specific And Concise.):

CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN (Mô tả các tránh nhiệm cơ bản của vị trí này, cụ thể và ngắn gọn):
1. The Essential Job Responsibilities, Be Specific And Concise/ Mô tả các tránh nhiệm cơ bản của vị trí này, cụ thể và ngắn gọn:
1.1 Do repair & QC all modules of ATM/Thực hiện sửa chữa và quản lý chất lượng toàn bộ thiết bị máy rút tiền:
- Responsibilities to implement repairing procedure, monitor quality of repaired module, repairing cost as well as workload and material plan implement in depot department/ Chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình sửa chữa, giám sát chất lượng sửa chữa, chi phí sửa chữa cũng như thực hiện kế hoạch công việc của phòng.
- Check and receive defective part from logistics dept /Kiểm tra thông tin và nhận thiết bị từ bộ phận kho.
- Record the information of defective part / Lưu lại thông tin thiết bị lỗi.
- Do repair defective part /Thực hiện sửa chữa thiết bị hỏng.
- Return good part to logistics dept /Giao trả thiết bị tốt cho bộ phận kho.
- Responsibilities of repairing part with high quality and quantity in time/ Chịu trách nhiệm sửa chữa thiết bị đảm bảo chất lượng, số lượng trong thời gian quy định.
- Report to supervisor about new problem, serial defective, any issues related to depot department/ Báo cáo tới người quản lý về những lỗi mới, kí hiệu thiết bị lỗi, và bất cứ vấn đề liên quan đến bộ phận sửa chữa.
- Responsibilities of reading and understanding all technical document to maintain good knowledge to complete the job / Có trách nhiệm đọc hiểu, tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước, tài liệu kĩ thuật để nâng cao kĩ năng để hoàn thành công việc.
- Responsibilities of attending local or oversea training if being requested, customize training material, issue new technical document, train for new Depot Employee, CSE and update knowledge for old Depot Employee & CSE/ Chịu trách nhiệm tham gia đào tạo trong và người nước khi có yêu cầu, tạo tài liệu kĩ thuật mới, đào tạo cho nhân viên mới và cập nhật kiến thức cho nhân viên cũ của bộ phận sửa chữa.
1.2 Involving in repairing process and repairing cost effective/ Tham gia đảm bảo tuân thủ quy trình sửa chữa và chi phí sửa chữa 1 cách hiệu quả:
- Responsibilities to use part efficiently and within budget/ Chịu trách nhiệm sử dụng linh kiện thay thế trong phòng đảm bảo tiết kiệm và tối ưu.
- Involving in repairing process to ensure turnover, quality and cost efficiency / Phối hợp đảm bảo quy trình sửa chữa để đảm bảo xoay vòng thiết bị, chất lượng sửa chữa và hiệu quả chi phí.
- Support to build the process to improve depot operation /Hỗ trợ xây dựng những quy trình để cải thiện hoạt động bộ phận sửa chữa.
- Issue monthly reporting to supervisor / Báo cáo hàng tháng cho quản lý.
- Support to make sure Depot Department to complete modules repair with high quality and quantity in time / Hỗ trợ đảm bảo cả phòng hoàn thành sửa chữa thiết bị đảm bảo chất lượng, số lượng trong thời gian quy định.
- Contact to region support team to solve problem / Làm việc với đội hỗ trợ khu vực để giải quyết lỗi.
- Forecast consumable parts for repairing / Dự báo linh kiện tiêu hao cho việc sửa chữa.
- Record data of defective part, replacement part /Lưu lại dữ liệu về thiết bị lỗi, linh kiện thay thế.
1.3 Coordinate relationship between Depot Department and Logistics, Service as well as external vendor/ Phối hợp tốt mối quan hệ giữa bộ phận sửa chữa với bộ phận kho và xuất nhập khẩu,khối dịch vụ cũng như những nhà cung cấp ngoài.
- Well co-ordination with other departments to keep good turnover and resources for depot repair / Phối hợp tốt với các phòng ban khác sđể đảm bảo thời gian xoay vòng thiết bị và nguồn lực bộ phận sửa chữa
- Contact Logistic to receive bad part /Làm việc với bộ phận kho để nhận thiết bị lỗi
- Contact Logistic to return good part /Làm việc với bộ phận kho để trả thiết bị tốt sau khi sửa chữa
- Contact CSE to know detail problems of parts /Làm việc với kỹ sư chăm sóc khách hàng để tìm hiểu thêm về lỗi của thiết bị
- Contact Depot Supervisor to check new update /Liên hệ với người quản lý để cập nhật thông tin mới
- Coordinate with engineering support dept to propose solutions to solve problems /kết hợp với bộ phận hỗ trợ kĩ thuật để đưa ra giải pháp giải quyết lỗi
1.4 R&D activities/ Hoạt động nghiên cứu và phát triển:
- Be responsible to take part in R&D activities/ Chịu trách nhiệm tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển.
- Propose good solution to solve the problem and new trending error /Đề xuất giải pháp tốt để giải quyết lỗi hiện có và các lỗi có thể phát sinh trong tương lai.
- Propose good ideas to improve cost /Đề xuất những ý tưởng tốt để cải thiện chi phí
- Writing research report/ Viết báo cáo liên quan
1.5 Employee’s compliance commitment/ Cam kết về tuân thủ:
- Strictly obey and compliance to UK Bribery Act, FCPA, Code of Business Ethics, Diebold Media policy, Conflict of Interest and any other Corporate’s policies: Make sure full understanding of the most recent policies and procedure, provide written confirmation of acceptance when requested, and ensure full compliance at all times. Provide certification of compliance whenever requested./ Đảm bảo tuân thủ tuyệt đối mọi nội dung trong FCPA (Luật chống tham nhũng của Mỹ), Luật chống hối lộ của Anh Quốc, quy tắc đạo đức kinh doanh của Diebold, quy chế về truyền thông, quy chế xung đột lợi ích và các quy định khác của tập đoàn Diebold. Đảm bảo việc hiểu rõ tất cả các chính sách, nội quy và quy trình được ban hành của công ty, đảm bảo gửi xác nhận đồng ý với các chính sách, nội quy và quy trình khi có yêu cầu và đảm bảo việc tuân thủ tuyệt đối mọi chính sách, nội quy và quy trình này. Đảm bảo việc cung cấp chứng chỉ khi có yêu cầu
- Obey and comply to company’s rules, regulations as well as direct supervisor and Asia Pacific leadership team requirements all times/ Đảm bảo tuân thủ tuyệt đối mọi quy định, chính sách của công ty cũng như của Giám sát trực tiếp và và Ban lãnh đạo Diebold, văn phòng khu vực châu Á
- Lead the company to ensure that all the Diebold Vietnam employees comply to company’s rules, policies and regulations at all time/ Chịu trách đảm bảo việc giám sát, đảm bảo việc thực thi các quy định, chính sách của công ty.
- Support company on observation of obeying company’s rules and regulation from all associates/ Chịu trách nhiệm trợ giúp công ty trong việc giám sát, đảm bảo việc thực thi các quy định, chính sách của công ty
- Give suggestion, solution or report of violate to related person and take action as agreement/ Báo cáo các trường hợp vi phạm nội quy công ty ngay khi phát hiện và đóng góp các giải pháp xử lý nếu có.
- Innovation: Contribute to the continuous improvement of Diebold Vietnam and the company operations and process/ Sáng tạo: Có đóng góp xây dựng tích cực nhằm mở rộng kết quả kinh doanh hoặc cải tiến các quy trình, thủ tục của Diebold Việt Nam/
- Join and support training program/ events and other program as requested/ Tham gia các chương trình đào tạo, các hoạt động của công ty và trợ giúp công ty trong việc chuẩn bị khi có yêu cầu/
- Carry out effectively other tasks when needed or when assigned/ Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khác khi cần thiết hoặc khi được phân công.
a. Other job as per sole assignment, transfer or instruction from time to time by Diebold, direct Supervisor and AP leadership team / Các công việc khác theo toàn quyền phân công, điều chuyển và chỉ đạo của tập đoàn Diebold, người quản lý trực tiếp và or Ban lãnh đạo Diebold, văn phòng khu vực châu Á

2. KPI/ Chỉ tiêu đánh giá:
a. KPI as per sole assignment and instruction from Diebold at certain period/ Chỉ tiêu đánh giá được quy định theo toàn quyền phân công và chỉ đạo của Diebold tùy từng thời điểm.
b. Those KPIs can changed any time upon own decision from company. KPI can be communicated to employee via written or email communication/ Chỉ tiêu đánh giá có thể thay đổi bất cứ thời gian nào theo toàn quyền quy định và chỉ đạo của công ty. Công ty thông báo về các chỉ tiêu đánh giá cho nhân viên bằng văn bản hoặc qua email.
c. Employee must follow the goals, KPI and performance plan set by company/ Nhân viên có trách nhiệm tuân thủ các chỉ tiêu đánh giá và kế hoạch đánh làm việc do công ty đề ra.
d. Update KPI’s and performance evaluation on time and at least twice a year/ Cập nhật chỉ tiêu đánh giá và kế hoạch đánh làm việc theo đúng thời gian quy định tối thiểu 2 lần trong năm.


3. Changing of JD and KPI / Thay đổi bảng mô tả công việc và chỉ tiêu đánh giá:
a. Company reserve the right to change or revise the JD and KPI for based on the changing landscape of its strategy in Vietnam and the market evolution at any time / Công ty có toàn quyền thay đổi bảng mô tả và chi tiêu đánh giá cho phù hợp sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh và tình hình thị trường của công ty tại Việt Nam vào bất cứ thời điểm nào
Read full Job Descriptions

Job Requirements

JOB & REQUIREMENT / YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
• Qualification/ Trình độ: University/College /Đại học hoặc cao đẳng
• Year of Experience and Field of Experience/ Kinh nghiệm làm việc:
• Additional Field of Experience/ Lĩnh vực có kinh nghiệm:
- Experience in repairing /Kinh nghiệm sửa chữa
• Knowledge/ Kiến thức:
- Computer literacy and experience with computerized information (including spreadsheets, databases), familiar with software packages under Windows and E- mail /Hiểu biết về máy tính và kinh nghiệm xử lý thông tin (bao gồm bảng tính và cơ sở dữ liệu),sử dụng thành thạo các phần mềm trong hệ điều hành và thư điện tử.
- Knowledge of electronic and machine / hiểu biết về điện tử và máy móc
• Skills/ Kỹ năng:
- Honest and independent and good problem solving skills/ trung thực, có lập trường và có kỹ năng giải quyết công việc
- Communication skills/ Kỹ năng giao tiếp
- Data calculation and analysis skills /Kỹ năng phân tích và tính toán dữ liệu
- Repair skill / kĩ năng sửa chữa
- Office Skill / kĩ năng văn phòng

• Abilities/ Qualities/ Khả năng:
- Careful, responsible and punctual /Cẩn thận, trách nhiệm và đúng hẹn
- Proactive, diligent and results oriented / Cần cù, gương mẫu, làm việc hướng tới kết quả.
- Ability to maintain confidentially / Giữ bí mật công ty
- Effective analytical skills / kỹ năng phân tích hiệu quả
- Able to manage multiple priorities, to work to deadlines, being well-organized and systematic/có thể quản lý đa nhiệm,làm việc với thời hạn,tổ chức tốt và có hệ thống
- Ability to build strong working relationships, internal and external to the Organization / có khả năng xây dựng mối quan hệ công việc tốt trong nội bộ công ty và các tổ chức bên ngoài
- Creative, forward thinker and excellent team player /sáng tạo,nghĩ nhanh và tinh thần nhóm tốt
• Attitudes/ Tinh thần làm việc:
- Team work./ làm việc nhóm
- Willing to work overtime and support other departments /sẵn sàng làm thêm giờ và trợ giúp bộ phận khác.
- Commitment to the vision and mission of Diebold / Tuân thủ theo tầm nhìn và xứ mệnh của Diebold
- Willing and able to undertake some work-related travel / sẵn sàng đi công tác

Job Locations

Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy,

Diebold Nixdorf is a world leader in enabling connected commerce for millions of consumers each day across the financial and retail industries. Its software-defined solutions bridge the physical and digital worlds of cash and consumer transactions conveniently, securely and efficiently.

As an innovation partner for nearly all of the world’s top 100 financial institutions and a majority of the top 25 global retailers, Diebold Nixdorf delivers unparalleled services and technology that are essential to evolve in an ‘always on’ and changing consumer landscape.

Diebold Nixdorf has a presence in more than 130 countries with approximately 25,000 employees worldwide. The organization maintains corporate offices in North Canton, Ohio, USA and Paderborn, Germany. Shares are traded on the New York and Frankfurt Stock Exchanges under the symbol ‘DN. Visit www.DieboldNixdorf.com for more information

Read full company information
* HEADOFFFICE: Suite 6, 21st Floor, Charmvit Tower, No. 117 Tran Duy Hung Street, Cau Giay, Hanoi * BASED IN HCMC: Add: 2nd Floor, Mekong Building, 92A - 94 Bach Dang 2 Str., Ward 2, Tan Binh Dist., HCMC
100-499 staffs
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.