MicrosoftTeams image 8

Giá trị cốt lõi là yếu tố cần thiết đầu tiên của mỗi doanh nghiệp, vượt lên trên bất kỳ chiến lược kinh doanh nào. Nhờ yếu tố này, khách hàng và các đối tác…