hàm query trong google sheet

Hàm QUERY trong Google Sheet sẽ giúp bạn truy vấn và lọc dữ liệu từ bảng tính, từ đó cho phép bạn xác định các tiêu chí tìm kiếm, lọc dữ liệu và trả về…

hàm if trong google sheet

Hàm IF trong Google Sheet được thiết kế để so sánh các giá trị và dựa vào điều kiện đã cho trước để đưa ra kết quả mong muốn. Công cụ này thường được áp…

hàm filter trong google sheet

Việc sử dụng hàm FILTER trong Google Sheet một cách hiệu quả, bạn có thể tạo ra các báo cáo tùy chỉnh và phân tích dữ liệu một cách chính xác và đáng tin cậy.

khôi phục email đã xóa

Việc khôi phục email đã xóa giúp bạn lấy lại thông tin quan trọng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, và quản lý email hiệu quả.

email xin nghỉ việc

Để viết một Email xin nghỉ việc mà cá nhân vẫn giữ được mối quan hệ tốt đồng nghiệp và cấp trên điều không hề dễ dàng.

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers