adsads
thông báo chấm dứt hợp đồng lao động
Lượt Xem 937

Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Đầu tiên, bạn cần phải biết rõ quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cần đáp ứng hai yếu tố sau:

Thứ nhất, về lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người sử dụng lao động chỉ được đơn phương thông báo chấm dứt hợp đồng lao động khi đáp ứng một trong những điều kiện được căn cứ tại khoản 1 Điều 36 trong luật Lao động. Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

 • Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động.
 • Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này.
 • Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.
 • Người lao động không trung thực trong việc cung cấp thông tin theo quy định khoản 2 Điều 26 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.
 • Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn phục phải giảm chỗ làm việc.
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Thứ hai, về thời hạn thông báo trước

Theo khoản 2 Điều 36 của Bộ luật Lao động quy định. Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định khoản 1 Điều 36, công ty – người sử dụng lao động cần phải báo trước cho người lao động như sau:

 • Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 • Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
 • ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước trong 02 trường hợp sau:

 • Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp lao đồng.
 • Người lao động tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

Nhưng, đối với các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng của người lao động được liệt kê tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019, gồm:

 • Lao động nữ mang thai.
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.
 • Bị tạm giữ, tạm giam.
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.
 • Được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ…

Vì thế, hết thời gian tạm hoãn hợp đồng, người lao động cần quay trở lại làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết tạm hoãn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp

Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Trong Điều 46 BLLĐ 2019 đã quy định 02 trường hợp mà người sử dụng lao động không phải trả trợ cấp thôi việc:

 • Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu.
 • Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày liên tục trở lên.

Người sử dụng lao động chỉ phải trả trợ cấp cho người lao động đã việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Thanh toán các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người lao động

Theo Bộ Luật lao động, Người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền cho người lao động trong 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, trừ một số trường hợp dưới đây nhưng không được quá 30 ngày:

 • Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
 • Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ vì lý do kinh tế.
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm.

Trách nhiệm khác

Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Bộ Luật lao động, khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

 • Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác đã giữ của người lao động (nếu có).
 • Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu 1

Công ty……………………..

Số…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi: Ông/bà ………………………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng  6 năm 2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày ….. tháng ….. năm …… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty ………… với ông/bà …………… (sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo nội dung như sau:

 1. Chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà: …………….……….

Chức vụ: ……………………………

 1. Thời gian: Kể từ ngày ..…/……/……
 2. Lý do: ………………………………………………………………………

Trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Phòng …………… tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Ông/bà (5): …………(thực hiện);

– Phòng (6) …………(thực hiện);

– Lưu: VT.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu 2

CÔNG TY CP/TNHH X

Số:…/20…/QĐ-X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động)

– Căn cứ bộ luật lao động 2019

– Căn cứ hợp đồng lao động số:…

– Căn cứ quyết định…..

– Căn cứ….

– Theo đề nghị của Phòng tổ chức và nhân sự…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn A

Số CMND/CCCD:… ngày cấp… nơi cấp…

Bộ phận:…

Lý do:…

Thời gian chấm dứt: kể từ ngày…/ …/…

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các ông/bà trưởng phòng tổ chức và nhân sự, trưởng phòng ban liên quan và ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận

– ….

  GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu)

Đối với người sử dụng lao động hay người lao động, việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động là việc hết sức quan trọng. Đặc biệt, người sử dụng lao động – doanh nghiệp, công ty cần chú ý tới các điều khoản trong Bộ Luật lao động để tránh rơi vào trường hợp chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Xem thêm: Bị cấm làm thêm công việc khác sau giờ làm việc có đúng không?

— HR Insider —
VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam

adsads
Bài Viết Liên Quan

Top 3 mưu hèn kế bẩn chốn công sở và cách phòng ngừa dành cho người mới đi làm

“Mưu hèn kế bẩn” có thể “dìm” bạn xuống hoặc “bức” bạn phải nghỉ việc ở chốn công sở đầy thị phi, nhất là người...

nỗi sợ thất nghiệp

05 bước giúp người trẻ chinh phục nỗi sợ thất nghiệp

Với tình thế khó khăn hiện nay, nhiều người trẻ phải đối mặt với nỗi sợ thất nghiệp. Thậm chí có nhiều người vì phải...

Vì sao Newbie chăm chỉ và năng suất, nhưng hiệu quả công việc vẫn chưa như ý?

Newbie mới ra trường thường dễ bị thực tế làm cho gục ngã. Đặc biệt là những lần, bạn cảm thấy bản thân mình đã...

4 sai lầm khiến người trẻ luôn ôm việc về nhà

“Không có công việc nào xứng đáng trả giá bằng sức khỏe và tinh thần của bạn cả”. Ôm việc về nhà đang là thực...

Từ chối thế nào để không mất lòng khi đồng nghiệp liên tục rủ rê order?

Trào lưu rủ rê order trà sữa, đồ ăn vặt dần trở thành văn hóa không thể thiếu trong môi trường công sở hiện nay....

Bài Viết Liên Quan

Top 3 mưu hèn kế bẩn chốn công sở và cách phòng ngừa dành cho người mới đi làm

“Mưu hèn kế bẩn” có thể “dìm” bạn xuống hoặc “bức” bạn phải nghỉ việc...

nỗi sợ thất nghiệp

05 bước giúp người trẻ chinh phục nỗi sợ thất nghiệp

Với tình thế khó khăn hiện nay, nhiều người trẻ phải đối mặt với nỗi...

Vì sao Newbie chăm chỉ và năng suất, nhưng hiệu quả công việc vẫn chưa như ý?

Newbie mới ra trường thường dễ bị thực tế làm cho gục ngã. Đặc biệt...

4 sai lầm khiến người trẻ luôn ôm việc về nhà

“Không có công việc nào xứng đáng trả giá bằng sức khỏe và tinh thần...

Từ chối thế nào để không mất lòng khi đồng nghiệp liên tục rủ rê order?

Trào lưu rủ rê order trà sữa, đồ ăn vặt dần trở thành văn hóa...

Nhận bài viết qua email cùng
HR Insider – VietnamWorks.email subscribers